Με τη στήριξη της εταιρείας Choose Strategic Communications Partner, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος απολογισμός βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ.

Η Choose υποστήριξε τα ΕΛΤΑ σε όλη τη διαδρομή τους σχετικά με τα θέματα βιωσιμότητας, όπως αποτυπώνονται στο τρίπτυχο ESG (Environmental, Social, Governance). Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση του πρώτου Απολογισμού Βιωσιμότητας της, ο οποίος αποτυπώνει την πρόοδο της στα θέματα αειφορίας και τις δεσμεύσεις της για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Choose υποστήριξε τα ΕΛΤΑ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων έως την ορθή αποτύπωση και δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα GRI, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Η Choose συνέβαλε στην καταγραφή και την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων για την εταιρεία από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης, οργανώνοντας και υλοποιώντας τη Μελέτη Ουσιαστικότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, υποστήριξε τα ΕΛΤΑ στη δημιουργία των κατάλληλων δομών και διαδικασιών για τη συστηματική παρακολούθηση, αλλά και τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών τους στα θέματα βιωσιμότητας.

Η προσαρμογή στις επιταγές της αειφορίας και η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων με βάση τα πρότυπα ESG είναι μονόδρομος για τις εταιρείες προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύν

δειτε ακομα

δειτε ακομα