Στη Βουλή υποβλήθηκε το νομοσχέδιο για την αποπληρωμή των οφειλών στο Δημόσιο σε 72 και 120 δόσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της αποπληρωμής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και η αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας μέσω της παροχής δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, Α΄ 73 και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, Α΄207 για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης. Επίσης, παρέχεται διευκόλυνση σε οφειλέτες που ήταν συνεπείς φορολογούμενοι μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης ως προς την αποπληρωμή των οφειλών τους στη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.) ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία επί του τιμήματος.

δειτε ακομα

δειτε ακομα