Νέοι αγρότες: Με μια απλή χειρονομία υποβάλλουν αίτηση για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Η ΑΑΔΕ έβαλε τέλος στην περίπλοκη διαδικασία και τις επισκέψεις στην εφορία για την ένταξη ή απένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Πλέον, οι φυσικοί πρόσωπα που ξεκινούν αγροτικές δραστηριότητες ή αγροτικές υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τη σχετική δήλωση για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για την απένταξη από αυτό, χωρίς την ανάγκη να επισκεφτούν τη Δ.Ο.Υ. Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η δήλωση υποβάλλεται κατά κανόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Κατά την υποβολή της δήλωσης, τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. Μετά την επιλογή του δήμου μόνιμης κατοικίας, η διαδικασία ολοκληρώνεται και οι αιτούντες λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό δήλωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση:

1. Δικαιούχοι υποβολής δήλωσης. Δυνατότητα υποβολής δήλωσης για ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή απένταξη από αυτό, έχουν τα πρόσωπα που πρόκειται να ενταχθούν ή επιθυμούν να απενταχθούν. Η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από λογιστές και λογιστικά γραφεία, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μέσω της ενότητας «Εξουσιοδοτήσεις» στη ψηφιακή πύλη myAADE.

2. Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Η είσοδος στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή γίνεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης τα οποία διαθέτουν τα δικαιούχα πρόσωπα για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

3. Ενέργειες στην πλατφόρμα:

Με την είσοδο στην εφαρμογή για υποβολή δήλωσης, ο αιτών μπορεί να υποβάλει τη σχετική δήλωση και να δει τις προηγούμενες δηλώσεις που έχει υποβάλει ήλεκτρονικά για ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή απένταξη από αυτό.
Με την επιλογή «Υποβολή Δήλωσης» στην οθόνη της σελίδας «Ειδικό Καθεστώς Αγροτών» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα πεδία με τα προσωπικά στοιχεία και αφού ο αιτών επιλέξει τον Δήμο μόνιμης κατοικίας, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Η δήλωση λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό και μπορεί να εκτυπωθεί από την επιλογή «Υποβληθείσες Δηλώσεις».

4. Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ως ημερομηνία ένταξης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης, εκτός αν υποβληθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε ισχύει η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί παραστατικά προς το φυσικό πρόσωπο από άλλους υποκείμενους στο φόρο κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

5. Η δήλωση απένταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλεται οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ως ημερομηνία απένταξης θεωρείται είτε η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης είτε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που καθορίζεται στη δήλωση και αφορά προγενέστερο χρονικό διάστημα υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Ο αιτών αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν έχει λάβει επιδοτήσεις το εν λόγω έτος και εφεξής,
β. Δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στο όνομά του από άλλους υποκείμενους στο φόρο μετά την ημερομηνία απένταξης που δηλώθηκε
γ. Ο αιτών αγρότης δεν έχει λάβει επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή για το έτος που ζητά την απένταξη και εφεξής.

δειτε ακομα

δειτε ακομα