Έξυπνα κτίρια: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Smart Readiness» αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ.

ήματα κλπ.)

  • την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αέριο κλπ.) που θα διευκολύνουν τη διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
  • Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες που βρίσκονται εντός περιοχών παρέμβασης, δηλαδή αυτές που διαθέτουν δίκτυο οπτικών ινών που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Οι επιταγές θα καλύπτουν μέρος του κόστους των εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση των υποδομών αυτών.

    Το πρόγραμμα Voucher για την επέκταση των υποδομών των κτιρίων περιλαμβάνει την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση νέων “έξυπνων” μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας, την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου. Η ονομαστική αξία των Vouchers καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση. Τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα εξαιρούνται από τη δράση. Για την ένταξη ενός κτιρίου στο πρόγραμμα, ο διαχειριστής του κτιρίου ελέγχει την ιστοσελίδα του προγράμματος για την επιλογή εγκαταστατών και ο εγκαταστάτης υποβάλλει αίτηση έκδοσης voucher μετά την αποδοχή της προσφοράς του από τον διαχειριστή.Η εικόνα που παρατίθεται απεικονίζει μια τεχνολογική συσκευή που αποτελείται από διάφορα μικροσυστήματα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συσκευή αυτή είναι εξαιρετικά προηγμένη και χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές στον τομέα της τεχνολογίας. Τα μικροσυστήματα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν τη συσκευή αυτή λειτουργούν από κοινού για να παράγουν το αποτέλεσμα που επιθυμείται. Η συσκευή αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την τεχνολογική πρόοδο και έχει ευρεία εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική, η βιομηχανία και η επιστήμη.

    Η εικόνα που παρατίθεται παρουσιάζει μια σύγχρονη τεχνολογική συσκευή, η οποία αποτελείται από διάφορα μικροσυστήματα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συσκευή αυτή είναι πολύπλοκη και εξαιρετικά προηγμένη, και χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές στον τομέα της τεχνολογίας. Τα μικροσυστήματα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν τη συσκευή αυτή λειτουργούν από κοινού για να παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συσκευή αυτή έχει ευρεία εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική, η βιομηχανία και η επιστήμη, και είναι ζωτικής σημασίας για την τεχνολογική πρόοδο.

    Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει μια προηγμένη τεχνολογική συσκευή που αποτελείται από διάφορα μικροσυστήματα και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συσκευή αυτή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές στον τομέα της τεχνολογίας. Τα μικροσυστήματα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν τη συσκευή αυτή λειτουργούν από κοινού για να παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συσκευή αυτή έχει ευρεία εφαρμογή σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική, η βιομηχανία και η επιστήμη, και είναι ζωτικής σημασίας για την τεχνολογική πρόοδο.

    δειτε ακομα