Αλλάζω τον θερμοσίφωνα μου με αίτηση στον κυβερνητικό φορέα – οι δικαιούχοι: Ο πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», το οποίο προσφέρει επιδοτήσεις για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλιακό, νέας τεχνολογίας. Οι επιδοτήσεις καλύπτουν έως και το 60% του κόστους αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, φτάνοντας τα 900 ευρώ. Τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα, με μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος και μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά περίπου 65%.

Για να επωφεληθούν οι δικαιούχοι από το πρόγραμμα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται. Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες πρέπει να είναι λειτουργικοί, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία και να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς ηλιακών θερμοσιφώνων, υπάρχουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των ωφελούμενων. Συγκεκριμένα, δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας και όσοι έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει αίτηση για ενίσχυση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα από άλλο ταμείο ή πρόγραμμα.

Επιπλέον, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία πρέπει να διαθέτει ενεργή, οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων από μίας αιτήσεων για την ίδια κατοικία από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για και τις δύο κατοικίες στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα του ίδιου νοικοκυριού.

Για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, οι ωφελούμενοι πρέπει να πραγματοποιήσουν απόσυρση προς ανακύκλωση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα τους. Επίσης, οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και διάθεση ηλιακών θερμοσιφώνων που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος.εκτρονικών πλατφορμών, όπως η ΑΑΔΕ και το ΚΕΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: το οικογενειακό εισόδημα του έτους αναφοράς, τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών, την ένδειξη ορθότητας καταχώρησης ΑΜΚΑ εξαρτώμενου τέκνου και την οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου. Επίσης, μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας (ΚΕΠΑ) διασταυρώνονται στοιχεία για την ύπαρξη αναπηρίας και το ποσοστό αυτής, καθώς και ο χρόνος ισχύος της. Όλες οι παραπάνω επεξεργασίες δεδομένων εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς το δημόσιο συμφέρον.Το Πρόγραμμα προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα για την επεξεργασία και επιδότηση των αιτήσεων χρηματοδότησης. Πριν υποβληθεί η αίτηση, ο ωφελούμενος πρέπει να γνωρίζει και να αποδεχθεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων στα μητρώα και τις βάσεις δεδομένων είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και επιδότηση της αίτησης. Οι αιτούντες πρέπει να επικαιροποιούν ή να διορθώνουν τα στοιχεία τους πριν υποβάλουν την αίτηση.

Οι οικιακοί καταναλωτές με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοματοποιημένα βάσει κριτηρίων και δεν είναι δυνατή η διόρθωσή τους. Κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται διασταύρωση στοιχείων μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου. Εάν δεν είναι δυνατή η διασταύρωση-επιβεβαίωση βασικών στοιχείων, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί επιτυχώς και ο αιτών ενημερώνεται άμεσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται επιτυχώς κατατάσσονται σε επιλέξιμες και επιλαχούσες βάσει της βαθμολογίας τους σε επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης/βαθμολόγησης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.Στην παρούσα διαδικασία, τα ποσά της δημόσιας δαπάνης που αναλογούν σε κάθε Περιφέρεια για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1, 2 και 3 υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις κατατάσσονται σε 26 διακριτές λίστες, με τις αιτήσεις της κάθε εισοδηματικής κατηγορίας να κατατάσσονται σε 13 χωριστές λίστες ανά Περιφέρεια. Για κάθε διακριτή λίστα επιλέγονται οι αιτήσεις μέχρι τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη να εξαντληθεί ή μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, αν επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη. Οι αιτήσεις που επιλέγονται εντάσσονται στον πίνακα επιλέξιμων προς χρηματοδότηση αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας και δύναται να χρηματοδοτηθούν μόνο αν αυξηθεί η δημόσια δαπάνη με μεταγενέστερη απόφαση ή αν αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη.α να περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένα επιχειρήματα, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανακριβή ή αντικειμενικά λανθασμένη αξιολόγηση της αίτησης. Η απόφαση για την ένσταση λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και επικοινωνείται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτούντες που έχουν υποβάλλει έγκυρη αίτηση και έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση λαμβάνουν τελική έγκριση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έγκρισης της απόφασης για τις ενστάσεις. Η τελική έγκριση ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος και επικοινωνείται στους επιλεγέντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το κριτήριο Κ1 ορίζεται ως το πηλίκο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών της Οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση ατομικής δήλωσης, όπου μόνο ο Υπόχρεος υποβάλλει εισοδήματα, το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα. Το κριτήριο Κ1 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100, ανάλογα με το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. Συγκεκριμένα, αν το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000€, τότε το κριτήριο Κ1 λαμβάνει τιμή 100. Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 30.000€, τότε η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση. Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 1.000€ και μικρότερο των 30.000€, τότε το Κ1 υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους τύπους υπολογισμού.

Το κριτήριο Κ2 αφορά τις οικογένειες με μέλος ΑμεΑ και λαμβάνει τιμή από 0 έως 100. Ορίζεται ως οικογένεια με μέλος ΑμεΑ η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα του πίνακα 8.1 της δήλωσης φορολογίας έχουν αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Τα μέλη της οικογένειας υπολογίζονται με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο κριτήριο Κ1. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου μέλους που δηλώνεται στην αίτηση, επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει μέλος ΑμεΑ, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 0, ενώ στην περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλος ΑμεΑ, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 100.

Το κριτήριο Κ3 αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες και λαμβάνει τιμή από 0 έως 100. Ορίζεται ως μονογονεϊκή οικογένεια η οικογένεια που αποτελείται από έναν γονέα και ένα ή περισσότερα παιδιά. Η τιμή του Κ3 υπολογίζεται με βάΓια το κριτήριο Κ3, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί: μονογονεϊκή οικογένεια και ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021). Μια οικογένεια Φυσικού Προσώπου θα θεωρείται μονογονεϊκή, αν έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς και έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο. Επίσης, ο Υπόχρεος της δήλωσης θα θεωρείται Άγαμος, αν δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση. Στην περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης, τα δεδομένα των δηλώσεων δε δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του κριτηρίου. Το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 0 αν η οικογένεια δεν είναι μονογονεϊκή και τιμή 100 αν είναι.

Για το κριτήριο Κ4, λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός του αριθμού εξαρτώμενων μελών (τέκνων). Ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας Φυσικού Προσώπου υπολογίζεται από τον αριθμό των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς, στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.

Συνολικά, τα δύο κριτήρια Κ3 και Κ4 λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της οικογένειας Φυσικού Προσώπου για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 0 ή 100 ανάλογα με την μονογονεϊκή κατάσταση της οικογένειας, ενώ το κριτήριο Κ4 λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.vouchers) εκδίδονται στους ωφελούμενους του προγράμματος μετά την έγκριση των αιτήσεών τους και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από το πρόγραμμα. Οι επιταγές έχουν ψηφιακή μορφή και αφορούν την αντικατάσταση ενός θερμοσίφωνα με ένα νέο ή με την ανακύκλωση ενός παλαιού. Κάθε επιταγή συνδέεται με ένα συγκεκριμένο ωφελούμενο και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον. Επιπλέον, έχουν ορισμένο ποσό και ποσοστό επιχορήγησης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό εκτός από την αντικατάσταση του θερμοσίφωνα.

λάβει το προϊόν της επιλογής του. Η επιταγή πρέπει να είναι επικυρωμένη και να περιλαμβάνει τα στοιχεία του ωφελούμενου και του προμηθευτή. Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητα του προϊόντος και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαργύρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Οι ωφελούμενοι πρέπει να παραδώσουν τον παλαιό θερμοσίφωνα στον ίδιο προμηθευτή από τον οποίο αγόρασαν το νέο, και μόνο αυτός ο προμηθευτής είναι επιλέξιμος για την παράδοση του παλαιού θερμοσίφωνα. Η λίστα με τους εγκεκριμένους προμηθευτές λιανικής θα αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

δειτε ακομα

δειτε ακομα