Ανακοίνωση για την πρόσληψη εξειδικευμένων ιατρών και οδοντιατρών στον Εθνικό Συναγερμό Υγείας.

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας, εγκρίθηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Η προκήρυξη αφορά σε θέσεις όλων ειδικοτήτων και των βαθμίδων κυρίως όμως Επιμελητών Β’. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13/03/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα, βαθμό και τμήμα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 A’)

β. του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2071/1992 ( ΦΕΚ 123 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’)

γ. των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/21.08.1997 (ΦΕΚ 165 Α’)

δ. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α’)

ε. του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ. β΄ του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α’) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α’)

στ. του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’)

ζ. του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’), και του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’)

η. του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 252 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) αντίστοιχα και του άρθρου 22 παρ. 4 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’)

θ. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 4999/2022 (ΦΕΚ 225 Α’)

ι. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

ια. του άρθρου 3ου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ 16 Α’)

ιγ. του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως αυτό ισχύει

ιδ. του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄

ιδ. Την με αρ. Υ32/9-9-2021 (ΦΕΚ 4185 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

ιστ. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59426/16.8.2019 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 578 ΥΟΔΔ)

2. Την υπ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4493/16.1.2023 (ΦΕΚ/Β/341) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός ιατρικών ειδικοτήτων για τη Συγκρότηση Συμβουλίων για θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων-κέντρων υγείας»

3. Την υπ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 11510/20.02.2023 (ΦΕΚ/Β/) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»

4. Την υπ’ αριθμ. 50/4-11-2021 Π.Υ.Σ. με θέμα: α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021»

5. Την υπ.’ αριθμ. 31/27-9-2022 Π.Υ.Σ. με θέμα: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023

Δείτε την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.:

δειτε ακομα