Πως να λάβετε ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ για τρεις μήνες

Η ΔΥΠΑ παρέχει ειδικό επίδομα που αντιστοιχεί σε τρία μηνιάτικα (μισθοί), εφόσον υποβληθεί αίτηση μαζί με οκτώ δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 ή στα ΚΕΠ.

Η διαδικασία αυτή αφορά “στην καταβολή σε εργαζόμενους ανεξόφλητων αποδοχών μέχρι τριών μηνών, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη”.

ΔΥΠΑ: Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε:

 1. ΑΦΜ
 2. ΑΜΚΑ
 3. Δελτίο ταυτότητας
 4. Βεβαίωση πτώχευσης ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις
 5. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται
 7. Άδεια διαμονής ή εργασίας

ΔΥΠΑ: Όλα τα βήματα για το επίδομα αφερεγγυότητα εργοδότη

Παρακάτω αναφέρονται όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να λάβετε το επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη:

 • Φυσική ταυτοποίηση πολίτη
 • Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών
 • Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης
 • Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία
 • Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

δειτε ακομα

δειτε ακομα