Πανελλήνιες 2023: Υποψήφιοι με σοβαρές ασθένειες – Πώς μπορούν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις.

Κάθε χρόνο, ένας αριθμός υποψηφίων αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, εισάγονται στα ΑΕΙ της χώρας μέσω των Πανελληνίων 2023, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Το υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει έναν κατάλογο με όλες τις ασθένειες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και φέτος ανανεώθηκε, προσθέτοντας παθήσεις που συνολικά ανέρχονται σε 105. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις παθήσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να πετύχουν την εισαγωγή τους, καθώς οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις είναι πολλές και οι δικλείδες “ασφαλείας” του νομοθέτη πολλές.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν σε τμήματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Πρώτον, για την εγγραφή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο. Δεύτερον, οι υποψήφιοι που δηλώνουν τμήματα Λογοθεραπείας δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα αυτό αν παρουσιάζουν συγκεκριμένες παθήσεις. Τέλος, για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιότητας.εξιοτεχνίας σε κάποιο μουσικό όργανο και ένα σημαντικό επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων (γνώση Θεωρίας Μουσικής, Τονικής Αρμονίας, στοιχείων Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχείων βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχείων Μουσικής Τεχνολογίας και δυνατότητα αναγνώρισης μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος)

4) Για τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας και της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι και άρρενες.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 35, παρ. 1, του ν. 3794/2009 (156 Α΄) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αριθμό θέσεων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ή ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ή του ν.4386/2016 ή του ν.4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) ή είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού θέσεων που προβλέπεται για την κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (193 Α’), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (70 Α’).

Αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο, δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν πρόσβαση, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας οριστικής υποβολής, κανένα εκπρόθεσμο μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό.

2. Οι υποψήφιοι, αφού εκτυπώσουν από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής την Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο και την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογράφουν στο πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό και τα αποστέλλουν με ταχυμεταφορά στην Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την οποία γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των υποψηφίων με το ηλεκτρονικό αρχείο. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν μόνο ένα (1) μηχανογραφικό δελτίο. Μετά την αποστολή των παραπάνω εντύπων και των δικαιολογητικών δεν θα γίνεται αποδεκτή άλλη υπεύθυνη δήλωση και μηχανογραφικό δελτίο ή τροποποίηση αυτών. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή των υποψηφίων.

3. Το μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύονται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο TEE Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝΕΕΓΥΛ) ή του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Αν η διαδικασία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους που προηγείται του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής, οι βαθμοί απόλυσης των υποψήφιων μαθητών της τρίτης τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ, αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘ, μετά από την έκδοσή τους.

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτιμήσεις για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωσή του, ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος φοιτητής. Δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος ο κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτήσει μετά από εισαγωγή του σ’ αυτό με την κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και ανεξάρτητα αν είναι Πανεπιστήμια ή Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΑΣΤΕ. Με τη δήλωση προτίμησής του, ο υποψήφιος αποδέχεται ότι:

α) σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που δεν έχει δηλώσει.

β) δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν ο βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου του, κατά περίπτωση, είναι μικρότερος από το βαθμό του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

γ) αν με το βαθμό του απολυτηρίου ή πτυχίου του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα εισαχθεί τελικά μόνο σ’ εκείνη τη σχολή ή το τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει. Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική ηλεκτρονική παραλαβή του και τη λήξη της τεθείσας κάθε φορά προθεσμίας.

Τρόπος εισαγωγής, συγκέντρωσης προτιμήσεων υποψηφίων και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, του άρθρου 8 της παρούσας με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων.

Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

2. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό του απολυτηρίου ή του πτυχίου, κατά περίπτωση, για τις σχολές και τα τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις»

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υποψήφιος που έχει δηλώσει τη σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση με προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εισάγονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται καιΤα άτομα που γεννήθηκαν το ίδιο έτος με την εισαγωγή τους στα Ανωτάτα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υπεράριθμοι. Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή ΑΣΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Α.Ε.Α.. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παρ. 6, του ν.1599/1986. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή, είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

δειτε ακομα