ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 34 θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Υπάρχουν 34 θέσεις εργασίας που χρειάζεται να καλυφθούν. Η πλήρωση αυτών των θέσεων εργασίας είναι για ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας. Να θυμάστε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 1η Αυγούστου 2024.

Οι θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  • Νομικοί – 9 θέσεις
  • Οικονομολόγοι – 7 θέσεις
  • Ελεγκτές – 16 θέσεις
  • Ειδικοί Πληροφορικής – 2 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στον ιστότοπό τους.

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση – υποψηφιότητα που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75/11.6.1986), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, παράγραφος 7).
  3. Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων όπως αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.
  4. Φωτοαντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και λήγει την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024, ώρα 23:59.

δειτε ακομα

δειτε ακομα